Wydanie zaświadczenia o powstałym pożarze lub miejscowym zagrożeniu

Wydanie zaświadczenia o powstałym pożarze lub miejscowym zagrożeniu

Wniosek wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej można przesłać mejlowo na adres: sekretariat@strazlegnica.pl

INSTRUKCJA DLA OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH SIĘ DO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PO ZAŚWIADCZENIA O POŻARACH I INNYCH MIEJSCOWYCH ZAGROŻENIACH

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy wydaje zaświadczenia dot. potwierdzenia zdarzeń występujących w rejestrach KM PSP i powstałych z udziałem jednostek ochrony przeciwpożarowej lub zgłoszonych do Miejskiego Stanowiska Kierowania w Legnicy.

      DLA KOGO WYDAJE SIĘ ZAŚWIADCZENIE?
Zaświadczenie o powstałym pożarze lub miejscowym zagrożeniu wydaje się na żądanie osoby fizycznej, osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej.

      GDZIE TRZEBA SIĘ ZGŁOSIĆ
W celu otrzymania zaświadczenia należy się stawić osobiście w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy przy ul. Witelona 2.

      CO TRZEBA MIEĆ ZE SOBĄ ABY OTRZYMAĆ ZAŚWIADCZENIE?
Przy sobie należy posiadać:
• wniosek w formie pisemnej wg załączonego wzoru,
• dowód potwierdzający tożsamość
• tytuł prawny do obiektu (mienia) którego dotyczy wniosek
• dowód opłaty skarbowej (17 zł) uiszczonej gotówką w kasie jednej z niżej wymienionych firm:
– w kasie Urzędu Miasta, pl. Słowiański 8 – parter, pokój nr 6
– w placówka Banku Spółdzielczego w Legnicy – ul. Wjazdowa 3
oraz w punktach kasowych BS S.A. – ul. Pątnowska 50
– ul. Gumińskiego 2
– w placówce Banku Gospodarstwa Krajowego – ul. N. Marii Panny 3
– w Starostwie Powiatowym w Legnicy – pl. Słowiański 1
– w Legnickim Centrum Kultury w Legnicy – ul. Chojnowska 2
– w Zarządzie Dróg Miejskich w Legnicy – ul. Mickiewicza 2
– w Straży Miejskiej w Legnicy – Al. Rzeczypospolitej 3

lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta w Legnicy:
– Bank Pekso S.A. I O/Legnica 40 1240 1473 1111 0000 2521 2040

      FORMA ZAŚWIADCZENIA I JEGO ZAWARTOŚĆ.
Zaświadczenie wydaje się w jednym egzemplarzu w terminie do siedmiu dni.
Zawartość zaświadczenia:
– data wydania,
– dzień i godzina powstania zdarzenia,
– miejsce zdarzenia (obiekt),
– adres miejsca zdarzenia,
– imię i nazwisko, nazwę podmiotu, właściciela, terenu lub obiektu, na którym zdarzenie miało miejsce,
– krótki opis zniszczeń powstałych w wyniku zdarzenia.

       OPŁATA.
Zmiana ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (Dz. U. Nr 225 póz, 1635 z dnia 8 grudnia 2006r., Zał. Do ustawy, cz. II, pkt. 21) określiła nową stawkę za wydane zaświadczenie na kwotę 17 zł.

      ZWALNIA SIĘ OD OPŁATY SKARBOWEJ:
Na podst. Ustawy o opłacie skarbowej z 16 listopada 2006 roku (Dz. U. Nr 225 poz. 1635 z dnia 8 grudnia 2006r, Rozdz. 2, art. 7)
1. pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2. jednostki budżetowe;
3. jednostki samorządu terytorialnego;
4. organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o wydanie zaświadczenia – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
5. osoby, które (…) składając wniosek o (…) wydanie zaświadczenia (…) przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.