Odbiory obiektów

ZGŁOSZENIE ZAKOŃCZENIA BUDOWY – WZÓR WNIOSKU

UWAGA

Dokumentacja niezbędna do dokonania czynności odbiorowych przez Państwową Straż Pożarną:

 1. Pisemne upoważnienie do reprezentowania inwestora ( w przypadku osoby działającej w jego imieniu ).
 2. Decyzja w sprawie pozwolenia na budowę ( poświadczona kserokopia ).
 3. Projekt budowlany, uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
  ( jeżeli obiekt wymagał takiego uzgodnienia) – ostemplowany na rzucie kondygnacji podstawowej obiektu oraz na mapie zagospodarowania przestrzennego działki (terenu),
 4. Projekty urządzeń przeciwpożarowych występujących w obiekcie, uzgodnione z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, w szczególności :
  – stałe i półstałe urządzenia gaśnicze i zabezpieczające,
  – urządzenia inertyzujące,
  – urządzenia wchodzące w skład dźwiękowego systemu ostrzegawczego i systemu sygnalizacji pożarowej, w tym urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe,
  – urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych,
  – instalacje oświetlenia ewakuacyjnego,
  – hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe,
  – hydranty zewnętrzne,
  – pompy w pompowniach przeciwpożarowych,
  – przeciwpożarowe klapy odcinające,
  – urządzenia oddymiające,
  – urządzenia zabezpieczające przed powstaniem wybuchu i ograniczające jego skutki,
  – kurtyny dymowe oraz drzwi,
  – bramy przeciwpożarowe i inne zamknięcia przeciwpożarowe, jeżeli są wyposażone w systemy sterowania,
  – przeciwpożarowe wyłączniki prądu
  – dźwigi dla ekip ratowniczych;
 5. Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy obiektu budowlanego,
 6. Dziennik budowy z zapisem o zakończeniu prac na obiekcie.
 7. Protokoły badań instalacji użytkowych występujących w obiekcie :
  – instalacja elektryczna ( w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień ),
  – instalacja gazowa ( kontrola szczelności i wytrzymałości ),
  – instalacja odgromowa (w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień ),
  – przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne ( ocena stanu technicznego ).
 8. Protokoły badań urządzeń przeciwpożarowych :
  – hydranty zewnętrzne, wewnętrzne i zawory hydrantowe ( w zakresie wydajności i ciśnienia ),
  – oświetlenie awaryjne ewakuacyjne ( w zakresie jego natężenia, czasu działania, szybkości załączenia ),
  – przeciwpożarowy wyłącznik prądu ( skuteczność zadziałania ),
 9. Protokoły z prób odbiorowych pozostałych urządzeń przeciwpożarowych zainstalowanych w obiekcie, w szczególności :
  – stałe i półstałe urządzenia gaśnicze i zabezpieczające,
  – urządzenia inertyzujące,
  – urządzenia wchodzące w skład dźwiękowego systemu ostrzegawczego i systemu sygnalizacji pożarowej, w tym urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe,
  – urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych,
  – pompy w pompowniach przeciwpożarowych,
  – przeciwpożarowe klapy odcinające,
  – urządzenia oddymiające,
  – urządzenia zabezpieczające przed powstaniem wybuchu i ograniczające jego skutki,
  – kurtyny dymowe oraz drzwi,
  – bramy przeciwpożarowe i inne zamknięcia przeciwpożarowe, jeżeli są wyposażone w systemy sterowania,
  – dźwigi dla ekip ratowniczych;
 10. Protokoły przeprowadzonych prac w zakresie zabezpieczenia przepustów instalacyjnych, uodpornienia ogniowego konstrukcji i materiałów itp,
 11. Dokumentacja zastosowanych wyrobów budowlanych i urządzeń szczególnie istotnych dla bezpieczeństwa pożarowego ( stropy, ściany, dach, przekrycie dachu, wykładziny, system sygnalizacji pożaru, dźwiękowy system ostrzegawczy, system sterowania oddzieleniami przeciwpożarowymi, systemy kontroli dostępu, systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła, kable zastosowane w systemach zabezpieczeń przeciwpożarowych, hydranty wewnętrzne i zewnętrzne, stałe urządzenia gaśnicze wodne, pianowe, gazowe, podręczny sprzęt gaśniczy, znaki bezpieczeństwa, oprawy oświetlenia awaryjnego itp. :

– świadectwa dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej

– krajowe certyfikaty zgodności

– europejskie certyfikaty zgodności