Bezgotówkowy bieżący zakup oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej 95 do zbiorników pojazdów należących do Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 3 w Chojnowie – wybór oferty

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty w postępowaniu dotyczącym zamówienia: Bezgotówkowy bieżący zakup oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej 95  do zbiorników pojazdów należących do Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 3 w Chojnowie

Informacja o wyborze oferty

Informacja o otwarciu ofert

Informacja dla wykonawców

Zapytanie do przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

zał. Nr 1 Formularz ofertowy

zał.Nr 2 Oświadczenie Wykonawcy

zał. Nr 3 Oświadczenie Wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia

zał. Nr 4 Wzór Umowy

zał. Nr 5 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

zał. Nr 6 Wykaz zrealizowanych dostaw

zał. Nr 7 Oświadczenie wymagane  w zakresie obowiązków informacyjnych